Sakramenty

Inwestycje parafialne

31 VII 2020 r. - zakończyliśmy prace brukarskie przy kościele.
Drodzy Parafianie! Dzięki Waszym ofiarom mogliśmy w ostatnim czasie: wymienić dach na kościele, wybrukować wokół kościół, ocieplić stropy
W lutym 2020 r. zamontowaliśmy profesjonalne podświetlenie prezbiterium kościoła, a szczególnie obrazu w ołtarzu głównym

Sakrament chrztu świętego

Chrzest święty to najważniejszy sakrament. Dzięki łasce sakramentu chrztu Chrystus uwalnia nas od dziedzictwa grzechu pierworodnego oraz obdarza łaską uświęcającą – konieczną do zbawienia. Poprzez sakrament chrztu świętego człowiek zostaje włączony do Wspólnoty Kościoła Chrystusowego i nosi nazwę "chrześcijanina".

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do chrztu

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Dokument zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka
 • Zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania
   

Chrzestni

 • ukończony 16 rok życia
 • przyjęty sakrament bierzmowania
 • bycie praktykującą osobą
   

Zaświadczenie dla chrzestnych wydaje parafia aktualnego zamieszkania kandydata na chrzestnego

Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Na mocy tego sakramentu chrześcijanin otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego potrzebnych do prowadzenia owocnego życia chrześcijańskiego. Na mocy tego sakramentu człowiek otrzymuje też prawo do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła - poprzez np. pełnienie funkcji chrzestnego.
Kandydaci przygotowują się do tego sakramentu w parafiach zamieszkania. 

Najświętszy Sakrament (Komunia Święta)

Najświętszy Sakrament to największy z wszystkich sakramentów jakie otrzymał Kościół od Chrystusa. Komunia Święta od początku dziejów Kościoła była podstawowym pokarmem chrześcijan. Kto spożywa Ciało i Krew Pańską nosi już w sobie zadatek życia wiecznego, którego doświadczy w pełni w godzinę swojej śmierci. Komunię Świętą człowiek ochrzczony może przyjmować tylko w stanie łaski uświęcającej (czyli bez grzechu ciężkiego).

W każdy I piątek miesiąca kapłan odwiedza chorych z Komunią świętą (w tym celu należy zgłosić osobiście chorych do odwiedzin w zakrystii)

Terminy I Komunii Świętej w parafii:

 • 24 V 2020
 • 9 V 2021
   

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu!

Wymagane są  następujące dokumenty:

 1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 6 miesiący) akt chrztu obojga narzeczonych.
 2. Świadectwo ukończenia katechezy - indeks.
 3. Dowody osobiste narzeczonych.
 4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
 5. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych.
 6. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).
 7. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.
   

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z Księdzem Proboszczem. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa oraz liturgia tego sakramentu.

Ważnym elementem jest Sakrament Pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu.

Sakrament Pokuty i pojednania

Sakrament ten odnawia w nas łaskę chrztu świętego lub ją przywraca, kiedy człowiek ją utraci poprzez grzech ciężki.<br />
Spowiedź święta odbywa się codziennie przed Mszą świętą.

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych to sakrament uzdrowienia. Udziela się go osobom ciężko chorym, osobom w niebezpieczeństwie śmierci oraz. Również raz w roku - w okresie Wielkiego Postu – udziela się go osobom w podeszłym wieku w czasie Mszy świętej.